home
الإسم : كلمة السرّ :
التسجيل لأول مرّة؟
nouras BYnouras

2013-11-24 00:31:52

الرئسيةصور أجمل

كلمات تصبحون على خير - اجمل رسائل المساء كلمات تصبحون على خير مزخرفة 2014

كلمات تصبحون على خير - اجمل رسائل المساء كلمات تصبحون على خير مزخرفة 2014

كلمات تصبحون على خير - اجمل رسائل المساء كلمات تصبحون على خير مزخرفة 2014

كلمات تصبحون على خير للفيس بوك او هي مسجات تصبحون على خير للحبيب احدث واحلى الكلام والعبارات المسائية كلمات تصبحون على خير مزخرفة للفيس بوك او الواتس اب رسائل تصبحون على خير جميلة روعه مساء الخير 2014

 

مہڛًأء ألבبہ .. يًّأבبہيًّ .. مہڛًأئڪـ ،،
مہڛًأء ألڜوُقـےـ .. لڪـ .. فےـيًّ ڪـل ليًّلهہـ ،،
 
 
يًّأ قـےـمہڑ طٍـًہل عًلى ألבبہيًّبہ وُخِہبہڑهہـ 
בبہيًّبہڪـ ڛًهہـڑأטּ يًّعًدٍ ألטּجْوُمہ وُ يًّدٍعًيًّلڪـ 
 
 
يًّأ טּجْوُمہ أڑڛًليًّ لבبہيًّبہيًّ مہڑڛًأل 
وُ قـےـوُليًّ لهہـ : 
تہصًـٍـًہبہב عًلى خِہيًّڑ وُטּأمہ 
 
 
يًّأ ليًّل خِہفےـ عًلى ألבبہيًّبہ 
وُ أڑڛًلهہـ أבلى قـےـمہڑ وُ טּجْوُمہ 
يًّטּوُڑلهہـ ليًّلهہـ وُ يًّڛًلوُهہـ 
 
 
ڛًلأمہــيًّ عًلــى مہטּ يًّخِہجْل ألوُڑدٍ بہمہلفےـأهہـ
ڛًلأمہ عًدٍدٍ ڛًــيًّل مہــأطٍـًہڑ مہــטּ ڛًבــأبہيًّ..
ڛًلأمہــيًّ عًلــى مہטּ يًّزيًّــב ألــهہـمہ ذٍڪــڑأهہـ
ڛًــلأمہ عًــدٍدٍ قـےـــوُل مہخِہــأوُيًّ يًّأعًذٍأأبہـــيًّ..
ڛًلأمہيًّ عًلى مہטּ لأجْأڑ عًليًّטּأ ألوُقـےـتہ טּلقـےـأهہـ
ڛًــلأمہ عًــدٍدٍ قـےـــوُل ڪـــأظٍـًہـــمہ ڛًـــلأمہيًّ..
 
 
أבلى مہڛًأء لأבلى عًزيًّز (( مہأيًّتہטּڛًيًّ )) مہثہل (( ألبہدٍڑ )) ڜوُفےـهہـ قـےـڑيًّبہ لڪـטּ بہعًيًّدٍ مہلمہڛًهہـ 
 
 
مہڛًأء ألטּوُڑ وُألטּڛًمہهہـ لأغًلى وُجْهہـ وُبہڛًمہهہـ مہڛًأء مہטּ בبہيًّتہ أڛًمہهہـ وُڑوُבهہـ وُقـےـلبہهہـ وُڑقـےـمہهہـ 
 
 
مہڛًأء أبہيًّضًـٍـًہ يًّضًـٍـًہمہڪـ בيًّل بہأבضًـٍـًہأטּهہـ.. مہڛًأء يًّهہـدٍيًّ أمہل وُڑدٍيًّ لأأجْمہل وُأعًذٍبہ أטּڛًأטּهہـ 
 
 
مہڛًأء أللوُز وُألفےـڛًتہقـےـ عًليًّهہـمہ زبہدٍة ألبہטּدٍقـےـ يًّأ أجْمہل مہטּ خِہلقـےـ ڑبہيًّ أذٍأ ڜأفےـڪـ בجْڑ يًّטּطٍـًہقـےـ 
 
 
مہڛًأء ألهہـمہ مہڛًأء ألغًمہ لבڛًأدٍڪـ مہڛًأء ألבبہ مہڛًأء ألوُڑدٍ لڪـ وُلأבبہأبہڪـ..
 
 
أمہڑ فےـيًّڪـ أفےـڪـأڑيًّ وُيًّطٍـًہڑيًّ بہألهہـوُى طٍـًہأڑيًّ وُأقـےـضًـٍـًہيًّ ليًّلتہيًّ ڛًأڑيًّ وُأقـےـوُل مہڛًأء ألخِہيًّڑ يًّأ غًأليًّ.....
 
 
أڛًأل أللهہـ ليًّ وُلڪـ هہـذٍأ ألمہڛًأء בڛًטּأتہ تہتہڪـأثہڑ وُڛًيًّئأتہ تہتہطٍـًہأيًّڑ وُهہـمہوُمہ تہتہטּأثہڑ. 
 
 
بہألخِہيًّڑ أللهہـ يًّمہڛًيًّڪـ وُيًّבقـےـقـےـ ڪـل أمہأטּيًّڪـ وُمہטּ أטּهہـأڑ ألجْטּة يًّڛًقـےـيًّڪـ وُمہטּ ڛًטּدٍڛًهہـأ يًّڪـڛًيًّڪـ .. 
 
 
يًّأ أڑقـےـ مہטּ ألטּڛًمہة وُأטּعًمہ مہטּ ألطٍـًہيًّڑ
 
בبہيًّتہ بہڛً أقـےـوُلڪـ تہصًـٍـًہبہב عًلى خِہيًّڑ 
 
 
أבليًّ مہڛًأء 
لليًّ טּڛًأ 
يًّمہڪـטּ زعًل 
يًّمہڪـטּ قـےـڛًأ 
يًّمہڪـטּ غًلأ 
يًّمہڪـטּ جْفےـأ 
بہڛً ألهہـجْڑ 
لأمہوُ عًڛًأ 
 
 
مہڛًأء ألڪـلمہة ألבلوُة
مہڛًأء ألבبہ بہليًّأ בدٍوُدٍ
مہڛًأء ڑيًّבتہهہـ قـےـهہـوُة
وُطٍـًہعًمہهہـ بہألבلأ مہعًقـےـوُدٍ
مہڛًأڪـ טּغًمہتہهہـ تہغًڑيًّدٍ
وُصًـٍـًہوُتہهہـ يًّטּعًڜ ألمہجْهہـوُدٍ
مہڛًأڪـ خِہيًّڑ يًّأ ألغًأليًّ
مہڛًأء ألڜوُقـےـ وُدٍهہـטּ ألعًوُدٍ
مہڛًأء يًّבتہوُيًّهہـ ألڪـوُטּ
لأטּڪـ أטּتہ فےـيًّهہـ مہوُجْوُدٍ
 
 
مہڛًأء خِہأصًـٍـًہ مہڜ בقـےـ أيًّ טּأڛً 
טּأڛً أغًلى مہטּ ألأمہأڛً 
טּأڛً طٍـًہيًّبہيًّטּ ألأבڛًأڛً 
 
 
טּهہـأڑ مہڑ وُوُدٍعًטּأ وُهہـل ألليًّل بہڛًڪـوُטּهہـ 
وُأטּأ بہمہڛًيًّ عًألغًأليًّ قـےـبہل لأ تہغًمہضًـٍـًہ جْفےـوُטּهہـ 
 
 
مہڛًأء ألخِہيًّڑ يًّأ أجْمہل 
مہڛًأءأتہ ألبہڜڑ وُألقـےـوُمہ.... 
مہڛًأء مہعًطٍـًہڑ بہألمہڛًڪـ وُألعًטּبہڑ يًّجْليًّهہـأ... 
 
 
أטּأ 
 
وُعًبہيًّڑ ألوُڑدٍ.. 
 
وُטּڛًمہة ألبہڑدٍ.... 
 
טּقـےـوُل 
 
مہڛًأء ألوُڑدٍ يًّأ وُڑدٍ....... 
 
 
مہڛًأء ألخِہيًّڑ 
يًّأهہـل ألزيًّטּ ڪـلهہـ 
مہڛًأء ألوُڑدٍ 
بہزهہـأڑهہـ وُفےـلهہـ 
مہڛًأء لڜوُفےـڪـمہ يًّفےـز ألڪـوُטּ 
ڪـلهہـ 
 
 
يًّڛًعًدٍ مہڛًأء طٍـًہيًّبہ ألڑوُב 
وُبہلڛًمہ ألجْڑوُב 
يًّڛًعًدٍ مہڛًأء جْمہيًّل ألإבڛًأڛً 
وُأבلى ألטּأڛً 
 
 
مہ 
ڛً 
أ 
ء 
 
يًّأ هہـوُى 
ألڑوُב 
يًّفےـتہב 
ألטּفےـڛً 
 
عً 
ڛً 
أ 
ڪـ 
 
يًّأ טּظٍـًہڑ 
عًيًّטּيًّ 
دٍوُمہ 
فےـيًّ ڑأבهہـ.. 
 
 
 
بہألخِہيًّڑ مہڛًيًّتہڪـ وُبہمہأء ألوُڑدٍ ڑڜيًّتہڪـ وُألڛًلأمہ أهہـدٍيًّتہڪـ
وُلوُ عًטּدٍيًّ ڛًيًّڪـل جْيًّتہ وُطٍـًہيًّتہڪـ
 
 
 مہڛًأء 
ڛًعًيًّدٍ 
ڪـأטּهہـ 
عًيًّدٍ... 
وُڑڛًألهہـ 
وُدٍ 
لأجْمہل 
يًّدٍ.. 
وُبہوُڛًهہـ 
ڑدٍ 
لأבليًّ 
خِہدٍ.. 
 
 
 مہڛًأء ألوُڑدٍ يًّأألليًّ ڪـلڪـ وُدٍ ، وُمہטּيًّ بہوُڛًهہـ لإטּعًمہ خِہدٍ ، أבبہڪـ ڑغًمہ هہـذٍأ ألبہعًدٍ!
 
 
 مہڛًأء ألخِہيًّڑ يًّأغًلى بہڜڑ 
يًّألليًّ مہڛًڪـטּڪـ وُڛًطٍـًہ ألטּظٍـًہڑ 
وُبہغًيًّبہتہڪـ يًّصًـٍـًہبہב يًّوُمہيًّ دٍهہـڑ 
 
 
 مہڛًأء ألבبہ وُألבטּيًّة 
مہغًمہڛً بہألבلأوُة ألطٍـًہבيًّטּيًّة 
 
 
 يًّأבلى مہڛًأء وُأجْمہل وُفےـأء 
يًّأڑقـےـ ڪـلأمہ وُأعًذٍبہ غًڑأمہ 
لڪـ أغًلى ڛًلأمہ 
مہטּ خِہأفےـقـےـ وُلهہـأטּ 
 
 
 يًّڛًعًدٍ مہڛًأء ألليًّ تہوُهہـ عًلى ألبہأل طٍـًہأڑيًّ ، ألليًّ وُصًـٍـًہلטּيًّ مہטּهہـ أבلى ڑڛًألهہـ...
 
 
 مہمہڪـטּ أقـےـوُل للوُڑدٍة قـےـبہل تہضًـٍـًہمہ أوُڑأقـےـهہـأ..تہصًـٍـًہبہבيًّ عًلى خِہيًّڑيًّأأבلى وُأعًذٍبہ وُأڑقـےـ مہخِہلوُقـےـ
 
 
 أבلى مہڛًأء مہغًلفےـ بہوُڑدٍ ألجْوُڑيًّ وُمہعًطٍـًہڑ بہدٍهہـטּ ألعًوُدٍ ألليًّ غًلأهہـمہ عًטּدٍيًّ مہألهہـ בدٍوُدٍ ...
 
 
 مہڛًأءألخِہيًّڑلأבليًّ طٍـًہيًّڑ، مہڛًأءألבبہ لأطٍـًہيًّبہ قـےـلبہ، مہڛًأءألهہـטּأ لعًمہڑيًّ أטּأ!!
 
 
 مہڛًأء ألבبہ وُ ألڑوُمہأטּڛًيًّة 
وُ ألأغًטּيًّة ألڪـلأڛًيًّڪـيًّة 
لأבلى عًيًّوُטּ فےـى ألآڑأضًـٍـًہى ألڛًعًوُدٍيًّة 
 
 
 يًّأ عًطٍـًہڑ ألڜوُقـےـ
وُڛًڪـڑ ألذٍوُقـےـ
يًّأ טּوُڑ ألڜمہڛً
يًّأ صًـٍـًہوُتہ ألهہـمہڛً
يًّڛًعًدٍ يًّوُمہڪـ يًّأ غًأليًّ
 
 
 أمہڛًيًّڪـ بہوُڑدٍهہـ مہعًطٍـًہڑهہـ وُضًـٍـًہבڪـهہـ مہטּوُڑهہـ وُفےـטּجْأטּ قـےـهہـوُهہـ أטּتہ فےـيًّهہـ ڛًڪـڑهہـ
 
 
 أڑقـےـ ڑڛًألهہـ وُ أڛًعًدٍ وُقـےـتہ لأבلى مہوُبہأيًّل فےـيًّ أڑقـےـ يًّدٍ وُ أבلى مہڛًأء وُ بہوُڛًهہـ لأבلى خِہدٍ 
 
 
 لڪـ ڛًلأمہ قـےـبہل ألمہטּأمہ وُ لڪـ طٍـًہيًّوُڑ تہغًڑدٍ مہأ تہטּأمہ وُ تہقـےـوُل تہصًـٍـًہبہב عًلى أבلى ألأבلأمہ 
 
 
 مہڛًأء ألڜوُقـےـ يًّإلليًّ مہטּ ألعًڛًل أصًـٍـًہفےـى وُ لوُ بہيًّدٍيًّ عًلأجْ ألטּأڛً لأخِہليًّ ڜوُفےـتہڪـ وُصًـٍـًہفےـهہـ 
 
 
 بہغًيًّتہ أڑڛًل ڛًلأمہ وُ ڜعًوُڑ ألقـےـلبہ وُ إבڛًأڛًهہـ .. مہڛًأء ألوُڑدٍ مہأ تہڪـفےـيًّ ! يًّأ عًطٍـًہڑ ألوُڑدٍ وُ أטּفےـأڛًهہـ 
 
 
 مہڛًأء ألغًلأ وُ ڪـلمہة هہـلأ .. مہڛًأء ألوُڑدٍ وُ عًظٍـًہيًّمہ ألوُدٍ .. مہڛًأء ألڜوُقـےـ يًّأ ڪـأمہل ألذٍوُقـےـ 
 
 
 مہڛًأء ألعًوُدٍ وُ أطٍـًہيًّأبہهہـ .. لأهہـل ألخِہيًّڑ وُ أבبہأبہهہـ .. لمہטּهہـوُ טּذٍڪـڑهہـ دٍأيًّمہ فےـيًّ בضًـٍـًہوُڑهہـ وُ غًيًّأبہهہـ 
 
 
 مہڛًأء ألخِہيًّڑ فےـيًّ لوُבة ڑڛًمہهہـأ بہألغًلى فےـטּأטּ ، تہزيًّטּهہـأ وُڑوُدٍ ألفےـل وُ للغًأليًّטּ טּهہـدٍيًّهہـأ 
 
 
 مہڑ طٍـًہيًّفےـڪـ فےـيًّ مہטּأمہيًّ قـےـمہتہ وُڑدٍيًّتہ ألڛًلأمہ ڪـيًّفےـ لوُ ڜفےـتہڪـ قـےـدٍأمہيًّ تہفےـتہڪـڑ أقـےـدٍڑ أטּأمہ 
 
 
 مہڛًأء خِہأصًـٍـًہ مہوُ בقـےـ أيًّ טּأڛً .. טּأڛً أغًلى مہטּ ألألمہأڛً .. ڑهہـيًّفےـيًّטּ ألقـےـلبہ وُ ألإבڛًأڛً 
 
 
 إטּتہ يًّمہڪـטּ تہטּأمہ وُ تہتہڑڪـ ألدٍטּيًّأ وُڑأڪـ .. بہڛً آטּأ لمہأ أטּأمہ يًّبہتہدٍيًّ בلمہيًّ مہعًأڪـ
 
 
בبہيًّبہيًّ أטּأ مہأ أقـےـوُل تہصًـٍـًہبہב عًلى خِہيًّڑ
أטּأ أقـےـوُل إטּتہ ألخِہيًّڑ لڪـل صًـٍـًہبہב
 
 
ڪـلمہأتہ بہבثہ : مہڛًجْأتہ مہڛًأئيًّة
 
 
בبہيًّبہيًّ أتہمہטּى قـےـبہل مہأ أטּأمہ
تہڪـوُטּ
أخِہڑ إטּڛًأטּ ڜأفےـتہهہـ عًيًّوُטּيًّ
 
 
................................
 
 
أتہمہטּى مہأ أבلمہ إلأ فےـيًّڪـ
وُ لمہأ أقـےـوُمہ تہڪـوُטּ أوُل مہأ أڜوُفےـ
 
................................
 
טּفےـڛًيًّ قـےـبہل مہأ أטּأمہ أڑڛًلڪـ
مہلڪـ בتہى مہטּ ألمہטּأمہ يًّבڑڛًڪـ
 
................................
 
أטּأ أتہمہטּى مہأ أבلمہ إلأ فےـيًّڪـ
وُ مہأ أعًيًّڜ إلأ ليًّڪـ
 
................................
 
בبہيًّبہيًّ ألטּوُمہ مہטּ عًيًّטּيًّ طٍـًہأڑ
قـےـلتہ أڑڛًلڪـ مہڛًجْ وُ تہڜأڑڪـטּيًّ ألڛًهہـڑ
 
 
ڪـلمہأتہ بہבثہ : مہڛًجْأتہ مہڛًأئيًّة
 
 
أטּأ ڪـل مہأ أטּأمہ أבلمہ فےـيًّڪـ
وُ أقـےـوُمہ ألصًـٍـًہبہأב وُ أفےـڪـڑ فےـيًّڪـ
 
................................
 
لوُ ألإטּڛًأטּ يًّقـےـدٍڑ يًّطٍـًہلبہ ألבلمہ
ڪـأטּ طٍـًہلبہتہ مہטּ ڑبہيًّ مہأ أבلمہ إلأ فےـيًّڪـ
 
 
ڪـلمہأتہ بہבثہ : مہڛًجْأتہ مہڛًأئيًّة
 
בبہيًّبہيًّ ڛًأعًأتہ أخِہأفےـ مہטּ ألليًّل 
هہـدٍوُء وُ ڛًڪـوُטּ وُيًّبہعًدٍטּيًّ عًטּڪـ בيًّل
 
 
ڪـلمہأتہ بہבثہ : مہڛًجْأتہ مہڛًأئيًّة
 
 
يًّأ ليًّل خِہفےـ عًلى ألבبہيًّبہ
وُ أڑڛًلهہـ أבلى قـےـمہڑ وُ טּجْوُمہ
يًّטּوُڑلهہـ ليًّلوُ وُ يًّڛًلوُهہـ
 
................................
 
يًّأ ليًّل ألڪـل يًّטּأمہ إلأ أטּأ 
أفےـڪـڑ بہألבبہيًّبہ إيًّڜ أڑڛًلهہـ أטּأ
مہڛًجْأتہ مہڛًأئيًّة
 
בبہيًّبہيًّ أטּأ مہأ أقـےـوُل تہصًـٍـًہبہב عًلى خِہيًّڑ
أטּأ أقـےـوُل إטּتہ ألخِہيًّڑ لڪـل صًـٍـًہبہב
 
 
ڪـلمہأتہ بہבثہ : مہڛًجْأتہ مہڛًأئيًّة
 
 
בبہيًّبہيًّ أتہمہטּى قـےـبہل مہأ أטּأمہ
تہڪـوُטּ
أخِہڑ إטּڛًأטּ ڜأفےـتہهہـ عًيًّوُטּيًّ
 
 
................................
 
أتہمہטּى مہأ أבلمہ إلأ فےـيًّڪـ
وُ لمہأ أقـےـوُمہ تہڪـوُטּ أوُل مہأ أڜوُفےـ
 
................................
 
טּفےـڛًيًّ قـےـبہل مہأ أטּأمہ أڑڛًلڪـ
مہلڪـ בتہى مہטּ ألمہטּأمہ يًّבڑڛًڪـ
 
................................
 
أטּأ أتہمہטּى مہأ أבلمہ إلأ فےـيًّڪـ
وُ مہأ أعًيًّڜ إلأ ليًّڪـ
 
 
................................
 
 
בبہيًّبہيًّ ألטּوُمہ مہטּ عًيًّטּيًّ طٍـًہأڑ
قـےـلتہ أڑڛًلڪـ مہڛًجْ وُ تہڜأڑڪـטּيًّ ألڛًهہـڑ
 
................................
 
أטּأ ڪـل مہأ أטּأمہ أבلمہ فےـيًّڪـ
وُ أقـےـوُمہ ألصًـٍـًہبہأב وُ أفےـڪـڑ فےـيًّڪـ
 
 
ڪـلمہأتہ بہבثہ : مہڛًجْأتہ مہڛًأئيًّة
 
 
لوُ ألإטּڛًأטּ يًّقـےـدٍڑ يًّطٍـًہلبہ ألבلمہ
ڪـأטּ طٍـًہلبہتہ مہטּ ڑبہيًّ مہأ أבلمہ إلأ فےـيًّڪـ
 
 
ڪـلمہأتہ بہבثہ : مہڛًجْأتہ مہڛًأئيًّة
 
בبہيًّبہيًّ ڛًأعًأتہ أخِہأفےـ مہטּ ألليًّل 
هہـدٍوُء وُ ڛًڪـوُטּ وُيًّبہعًدٍטּيًّ عًטּڪـ בيًّل
 
................................
 
يًّأ ليًّل خِہفےـ عًلى ألבبہيًّبہ
وُ أڑڛًلهہـ أבلى قـےـمہڑ وُ טּجْوُمہ
يًّטּوُڑلهہـ ليًّلوُ وُ يًّڛًلوُهہـ
 
 
يًّأ ليًّل ألڪـل يًّטּأمہ إلأ أטּأ 
أفےـڪـڑ بہألבبہيًّبہ إيًّڜ أڑڛًلهہـ أטּأ
 
 

المشاهدات:2368 التعليقات :0


كلمات , تصبحون , على , خير , - , اجمل , رسائل , المساء , كلمات , تصبحون , على , خير , مزخرفة , 2014

comments التعليقاتاجمل الصور : موقع يحتوى على أجمل صور منوعة من كافة المجالات صور حب صور رومانسية صورة جميلة خلفيات طبيعية HD صور اطفال صور اسلامية كما ويشمل موقع أجمل الصور صور مضحكة صور فنانين و صور حيوانات وطيور صور غلاف للفيس بوك اغلفة و بوستات فيس بوك جديدة وهناك خواطر وكلام جميل احدث صور سيارات صور حروف و أسماء بالاضافة الى صور الديكور و ازياء البنات و الرجال اتمنى ان تعجبكم.
online متصل قدري كن جميلا
online متصل نور الدين- أبو البراء
online متصل اكرم العايدي
online متصل شاعر مجهول (احمد بوليكا
online متصل hannaball
online متصل نعمة العريني
offline منذ2يوم
walid walid
offline منذ2يوم
مسافربلاعنوان عباس زوير البهادلي
offline منذ2يوم
احمد الصوالحي
offline منذ3يوم
عششقي قلبك
offline منذ3يوم
Mahmoud abd alhakim
offline منذ3يوم
هناء أحمد
offline منذ4يوم
علي عيسى
offline منذ4يوم
عاشقة الرومانسية
offline منذ4يوم
احلام
offline منذ4يوم
دانا
offline منذ5يوم
راما
متواجدون الانdown